Loading...
Experterna svarar

Experterna svarar: Varför skiljer resultat från försäljningen?

Dotterbolaget är sålt. Nu skiljer resultatet från försäljningen mellan moderföretaget och koncernredovisningen. Varför? Så här svarar Resultats experter.

Vi har sålt ett dotterföretag, men varför skiljer resultatet från försäljningen mellan moderföretaget och koncernredovisningen (K3)?

Det beror på att koncernens värde på dotterföretaget normalt är ett annat än moderföretagets. Moderföretaget redovisar vanligen dotterföretagsandelarna till anskaffningsvärde (eventuellt ökat med aktieägartillskott, minskat med nedskrivningar etcetera) medan koncernen tar upp dotterföretaget till dess koncernmässiga värde. Det senare utgår från förvärvsanalysen vid förvärvet, något förenklat dotterföretagets egna kapital och övervärden från när det anskaffades. Sedan har till exempel även ackumulerade resultat, avskrivningar på övervärden med mera avseende dotterföretaget årligen påverkat koncernens egna kapital, och därmed det koncernmässiga värdet, medan i moderföretaget så kvarstår anskaffningsvärdet.

Kim Lavin, auktoriserad revisor
Foto:
Getty Images