Loading...
Nyheter

Hållbarhetsrapportering – bakläxa för svenska företag

Trots en del förbättringar lyckas inte svenska företag fullt ut möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Det visar en ny hållbarhetsstudie från PwC.

På det stora hela har svenska bolag gjort vissa framsteg för att möta syftet med och kraven på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Men det är inte tillräckligt, enligt PwC:s senaste hållbarhetsstudie.

–Trots glädjande förbättringar är det en besvikelse att de flesta bolag som inte redovisat sammanhörande risker till ett rapporteringsområde, heller inte lämnat någon förklaring på varför. Endast enstaka bolag är tillräckligt transparenta, säger Karin Juslin, hållbarhetsspecialist på PwC, i en kommentar.

Karin Juslin. Foto: PwC

ÅRL ställer krav på redovisning inom fem områden; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Kopplingen till affärsmodellen ska uttryckligen framgå.

Det är bolagsstyrelsen som är ansvarig för hållbarhetsrapporten, precis som för övriga delar av årsredovisningen. Men närmare hälften av de bolag som redovisar en separat rapport beskriver inte styrelsens ansvar i den externa rapporteringen.

– Vi förstår att det finns olika strukturer för styrelsearbetet och det finns många som kommit långt. Men studien visar också att involveringen inte syns i den externa rapporteringen, kommenterar Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist på PwC.

Isabelle Hammarström. Foto: PwC

Det viktigaste resultatet i studien enligt rapportförfattarna är just otydlighet kring styrelsens involvering och rapporteringsansvar, att hållbarhetsrapporterna ofta saknar beskrivning av hållbarhetsperspektiven i bolagens affärsmodeller samt svårigheter med att konkretisera och hantera risker.

I studien framhålls att hållbarhet i de flesta fall fortfarande betraktas som en fråga skild från den övriga verksamheten.

”Många bolag har svårigheter att ge läsaren en fullständig bild av affärsmodellen samt att beskriva styrelsens involvering inom olika hållbarhetsområden i den externa rapporteringen. Det medför att det blir mer utmanande att rapportera efterlevnad av policys, möta sina risker eller nå sina mål.”

Yvonne Jansson. Foto: Særún Hrafnkelsdottir Norén

– Just därför är det så viktigt att denna typ av undersökningar görs så att branschen kan arbeta proaktivt med att hjälpa bolagen att utveckla både sitt hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsrapportering. Det är också intressant att ta del av PwC:s framtidsspaning inom detta område där det händer mycket just nu, säger Yvonne Jansson, Hållbarhetskonsult och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto toppbild: Getty Images

Läs mer: Redovisning av hållbarhet påverkar ditt företag
Läs mer: Corona påverkar hållbarhetsarbetet negativt

FAKTA:
Studien har utgått från ett slumpmässigt urval om 125 bolag som alla uppfyller minst två av tre krav för när bolaget måste ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt ÅRL. Bolagen är av olika storleksordningar, noterade som icke-noterade och med lång eller kort erfarenhet från hållbarhetsredovisning och rapportering. Källa: PwC