Loading...
Nyheter

Vad kan räknas som fåmansföretag?

Var går gränsen för ett fåmansföretag? Enligt Skatterättsnämnden inkluderas inte ett aktiebolag som till mer än hälften ägs av två stiftelser av reglerna om beskattning av fåmansföretag.

Skatterättsnämnden skriver att ett aktiebolag där två stiftelser tillsammans äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget inte är ett fåmansföretag.

Domen är överklagad.

Bakgrunden är följande: En nyckelperson i en koncern med bolag i Sverige och utomlands är anställd av företaget Y AB i Sverige och av ett annat bolag i utlandet.

Bolagen är helägda dotterbolag till bolaget Z AG. Alla aktier i Z AG ägs av ett dotterbolag till X Ltd.

X Ltd ägs bland annat av två stiftelser som är bildade enligt utländsk rätt. Syftet med stiftelserna är uteslutande att främja allmännyttiga ändamål.

Aktierna i X Ltd har stämplats om så att stiftelserna tillsammans äger mer än 50 procent av rösterna.

Efter att aktierna i X Ltd stämplats om ska nyckelpersonen A erbjudas att delta i ett incitamentsprogram där han ges möjlighet att förvärva aktier i X Ltd.

A ville få ett förhandsbesked från Skatteverket för att få veta om X Ltd utgör ett fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Om så är fallet överväger han att inte delta i incitamentsprogrammet.

A anser att X Ltd inte är ett fåmansföretag eftersom stiftelserna är de verkliga ägarna till aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna.

Skatteverket tyckte att X Ltd är ett fåmansföretag. Stiftelsernas ändamål verkar vara, utöver de allmännyttiga, att fungera som kontrollorgan över verksamheten i bolaget, ansåg verket.

Men frågan gick vidare till Skatterättsnämnden som skriver att handlingarna inte visar något annat än att stiftelserna är de verkliga ägarna till aktier som efter omstämplingen motsvarar ett aktieinnehav på mer än 50 procent av rösterna i X Ltd.

Stiftelserna har i sig inga ägare och enligt Skatterättsnämndens mening kan inte någon fysisk person anses äga de aktuella aktierna eller inneha dem på liknande sätt.

X Ltd är därför inte ett fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § IL, skriver Skatterättsnämnden.

Björn Dickson
Foto:
Getty Images

Läs mer: Skatterättsnämnden 84-19/D