Loading...
Arbetsrättskrönika

Verksamhetsövergång vid delad entreprenad

EU-domstolen har fattat ett principiellt viktigt avgörande (C-344/18) som innebär att en arbetstagare med tillämpning av reglerna om verksamhetsövergång i LAS kan komma att få deltidsanställning hos två eller flera arbetsgivare när en upphandling leder till att olika anbudsgivare vinner olika delar i en entreprenad.

Reglerna om övergång av verksamhet återfinns i 6 b § LAS och innebär att vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Detta såvida arbetstagaren inte motsätter sig en sådan övergång. Det vill säga ett anställningsavtal övergår automatiskt till förvärvaren vid en övergång av verksamhet om inte arbetstagaren tackar nej till att följa med till förvärvaren och därmed till ny arbetsgivare. Om arbetstagaren motsätter sig en övergång ska hen senast dagen före övergången meddela sin nuvarande arbetsgivare om detta.

EU-domstolens nyligen avgjorda mål handlade om ett städ- och serviceföretag i Belgien som under många år på entreprenad haft ansvaret för tre olika kategorier av städning: den första kategorin var städning av muséer och historiska byggnader, den andra kategorin var städning av bibliotek och olika samlingslokaler och den tredje, och sista, kategorin var städning av administrativa byggnader.

En ny upphandling hade ägt rum som hade resulterat i att två anbudsgivare tilldelats städuppdragen. Anbudsgivare A hade tilldelats städuppdragen för kategori ett och tre medan anbudsgivare B hade tilldelats städuppdragen för kategori två.

Parterna var överens om att en verksamhetsövergång skett. En del av arbetstagarna hos den ursprungliga entreprenören hade dock arbetat med städuppdrag i samtliga tre kategorier. Frågan som EU-domstolen kom att pröva var hur anställningsavtalen för dessa arbetstagare, som arbetat med samtliga kategorier städuppdrag hos den ursprungliga entreprenören, skulle hanteras?

EU-domstolen konstaterade att frågan skulle kunna hanteras på tre olika sätt:

  • Att dessa arbetstagares anställningsavtal skulle övergå till den av anbudsgivare A och B som hade tilldelats den eller de kategorier av städuppdrag som arbetstagaren huvudsakligen, hos den ursprungliga entreprenören, arbetat med;
  • Att dessa arbetstagares anställningsavtal inte skulle övergå på vare sig anbudsgivare A eller B eftersom arbetstagarens samtliga arbetsuppgifter inte förts över till någon av anbudsgivarna; eller
  • Att dessa arbetstagare får anställningar hos anbudsgivarna i proportion till omfattningen av det arbete som hen har utfört arbete inom respektive kategori städuppdrag.

EU-domstolen fann att punkt tre ovan är det alternativet som är mest förenligt med det underliggande direktivet. Det vill säga att anställningsavtalet(n) ska övergå till respektive anbudsgivare (ny arbetsgivare) i proportion till omfattningen av det städarbete som berörd arbetstagare utfört.

I praktiken innebär detta att om arbetstagaren hos den ursprungliga entreprenören utfört 70 procent städuppdrag inom kategori ett och tre, ska arbetstagaren få en deltidsanställning hos anbudsgivare A om 70 procent och en deltidsanställning på resterande 30 procent hos anbudsgivare B.

För den enskilde arbetstagaren kan olika deltidsanställningar givetvis få praktiska konsekvenser, konsekvenser som EU-domstolen dessvärre inte har beaktat i sin dom.

Denna krönika är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Fylgia, www.fylgia.se.

Foto: Christian Gustavsson